ข่าวสาร
กระบวนการสร้างเว็บไซต์
กระบวนการสร้างเว็บไซต์
   การจะสร้างเว็บไซต์ซักหนึ่งเว็บล้วนต้องมีกระบวนการ อาทิ อาจเริ่มจากความชอบ อยากจะเผยแพร่ความรู้เรื่องใดๆให้คนอื่นได้รับรู้
พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้ติดไวรัส
พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้ติดไวรัส
   ไวรัสเป็นคำที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดี สำหรับคนที่นิยมท่องอินเทอร์เน็ตหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกกันได้ว่า หากไม่เคยโดนไวรัสเข้าเครื่อง
ASUS VivoTab Smart แท็บเล็ตสายพันธุ์ใหม่ จอภาพ 10.1 นิ้ว
ASUS VivoTab Smart แท็บเล็ตสายพันธุ์ใหม่ จอภาพ 10.1 นิ้ว
   ASUS VivoTab Smart แท็บเล็ตสายพันธุ์ใหม่ ด้วยขนาดจอภาพ 10.1นิ้ว แบบ IPS ที่ให้สีสันสดใสและมุมมองที่กว้างกว่า
nexus 7 แท็บเล็ตที่ดีเยี่ยมในขนาดเหมาะมือ
nexus 7 แท็บเล็ตที่ดีเยี่ยมในขนาดเหมาะมือ
   Nexus 7 สร้างสรรค์โดยเอซุส มาพร้อม NVIDIA Tegra 3 ควอด์คอร์ ที่เร็ว แรง ลื่นไหล ตอบสนองทันใจ รันหลายแอพพร้อมกันได้ตลอดเวลา พร้อมจอภาพขนาด 7 นิ้ว
เริ่มต้นใช้งานFacebook สมัครใช้งานfacebook ตอนที่2
เริ่มต้นใช้งานFacebook สมัครใช้งานfacebook ตอนที่2
   ทำความรู้จักกับFacebookไปแล้วในตอนที่1 ในตอนนี้Adminจะพาทุกคนไปสมัครใช้งานFacebook เพื่อเข้าไปสู่โลกแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์ดที่ใหญ่ที่สุดกันเลย
โน๊ตบุ๊ค รุ่นต่างๆ กล้องประเภทต่างๆ

วีดีโอน่ารู้ : เทคโนโลยีน่ารู้ Ep5 รู้เรื่องCrytography การเข้ารหัส


แจกโปรเจคPHPฟรี

ข่าวสารเทคโนโลยี >> จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์

จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์  

จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์

อัพเดทวันที่: 27 ก.พ. 2557

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคแบบแปลนบ้านแจกฟรี Project C#


จรรยาบรรณ

จรรยา หมายถึง มารยาทที่ดี กิริยาที่ควรประพฤติ ความประพฤติ ประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

หลักธรรม ที่เอื้อต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ

หลักธรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งตรงและอ้อมๆ ในการดำรงชีวิตและในการประกอบหน้าที่การงาน

ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทำความดีทุกอย่าง

(๑) สติ ความระลึกได้ นึกได้ สำนึกอยู่ไม่เผลอ

(๒) สัมปชัญญะ ความรู้ชัด รู้ชัดสิ่งที่นึกได้ ตระหนัก เข้าใจชัดตามความเป็นจริง

ฆราวาสธรรม ๔ ธรรมสำหรับฆราวาส ธรรมสำหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์

(๑) สัจจะ ความจริง ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง

(๒) ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้า ด้วยสติปัญญา

(๓) ขันติ ความอดทน ตั้งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย

(๔) จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย

และผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว

พรหมวิหาร ๔ ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติ และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ

(๑) เมตตา ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์

(๒) กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อน

(๓) มุทิตา ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง

กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

(๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรม ตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง

สังคหวัตถุ ๔ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวคือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี หลักการสงเคราะห์

(๑) ทาน การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้ความรู้แนะนำสั่งสอน

(๒) ปิยวาจาหรือเปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ วาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี

(๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม ในทางจริยธรรม

(๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย

ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี

สาราณียธรรม ๖ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี หลักการอยู่ร่วมกัน

(๑) เมตตากายกรรม คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง

(๒) เมตตาวจีกรรม คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนำตักเตือน ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

(๓) เมตตามโนกรรม คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน

(๔) สาธารณโภคิตา ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว นำมาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอนบริโภคทั่วกัน

(๕) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอคือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ

(๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันคือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสำคัญอันจะนำไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือ ขจัดปัญหา

ความหมายของจริยธรรม

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
 
การสัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522 อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค์
 
พระราชชัยกวี(ภิกขุพุทธทาส อินฺทปัญโญ) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง เป็นสิ่งที่พึงประพฤติ จะต้องประพฤติ
 
วิทย์ วิศเวทย์ กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้วิชาจริยศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณค่า สามารถวิเคราะห์ค่านิยมที่เป็นคู่กัน สามารถแยกแยะได้ว่า สิ่งใดดี ควรกระทำ และสิ่งใดควรละเว้น

จริยธรรม คือ หลักเกณฑ์ที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานในการประพฤติตนในทางที่ถูก และไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

ประโยชน์ของการมีจริยธรรม

     1.ประโยชน์ต่อตนเอง ภาคภูมิใจ เป็นที่รักใคร่ เป็นคนดี
     2.ประโยชน์ต่อสังคม สบสุข ปรองดอง สามัคคี
     3.ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ความเจริญรุ่งเรือง สามัคคี ความพัฒนา
     4.ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ  ยกระดับมาตรฐานขององค์กร
     5.ประโยชน์ต่อการดำรงรักษาไว้ซึ่งจริยธรรม เผยแพร่ รักษาจริยธรรมไปสู่รุ่นต่อไป

จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์

     1.มีความรับผิดชอบต่อการขายสินค้าและบริการ
     2.ทำงานด้วยความศรัทธา และจริงใจ
     3.รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค
     4.นำเสนอคุณภาพสินค้าตามความจริง
     5.ไม่เผยแพร่สิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
     6.ทำตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสังคม
     7.ทำประโยชน์ต่อสังคม

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1.ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเจ้าของข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นๆมีสิทธิที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     2.ความถูกต้อง (Information Accuracy) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ดี ต้องสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาได้ รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะทำการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ
     3.ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) กรรมสิทธิ์และมูลค่าของข้อมูลสารสนเทศ (ทรัพย์สินทางปัญญา)
     4.การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลทำได้อย่างง่าย ทำให้เกิดการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นผู้บันทึก แก้ไขข้อมูลนั้นๆ

จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

1.Email
       - ตรวจสอบจดหมายทุกวัน และจะต้องจำกัดจำนวนไฟล์และข้อมูลในตู้จดหมายของตนให้เหลือภายในโควต้าที่กำหนด
       - ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการแล้วออกจากดิสก์เพื่อลดปริมาณการใช้ดิสก์
       - ให้จำนวนจดหมายที่อยู่ในตู้จดหมาย (inbox) มีจำนวนน้อยที่สุด
       - ให้ทำการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซี หรือฮาร์ดดิสก์ของตนเองเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
       - พึงระลึกเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ ไม่ควรเก็บ ข้อมูลหรือจดหมายที่คุณคิดว่าไม่ได้ใช้แล้ว เสมือนเป็นประกาศไว้ในตู้จดหมาย
       -ใช้พื้นที่ให้พอเหมาะและเก็บไฟล์ที่ไม่ใช้ออกเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ของผู้ใช้ โดยดาวน์ โหลดไฟล์มายังพีซีของตน
       - หมั่นทำการสแกนตรวจสอบไวรัส เพื่อช่วยกันลดการกระจายของไวรัส

2.Telnet
       - ไม่ละเมิดโดยการแอบขโมยสิทธิผู้อื่นนำไปใช้โดยเด็ดขาด เช่นใช้บัญชีและ รหัสผ่านของผู้อื่น
       - ศึกษาข้อกำหนด โดยเฉพาะเมื่อ login เข้าไปจะมีข้อความและคำชี้แจงบาง อย่างให้อ่านและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

3.CHAT
        -ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วย หรือมีเรื่องสำคัญที่จะติดต่อ ด้วย ควรระลึกเสมอว่าการขัดจังหวะผู้อื่นที่กำลังทำงานอยู่อาจสร้างปัญหาให้ได้
        -ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรตรวจสอบสถานะการใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก เพราะการเรียกแต่ละครั้งจะมีข้อความไปปรากฏบนจอภาพของฝ่ายถูกเรียกซึ่งก็สร้าง ปัญหาการทำงานได้
        -หลังจากเรียกไปชั่วขณะ คู่ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับ แสดงว่าคู่สนทนาอาจติดงานสำคัญ ขอ ให้หยุดการเรียก
        -ควรใช้วาจาสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแทรกอารมณ์ขัน ควรกระทำกับคนที่ รู้จักคุ้นเคยแล้วเท่านั้น

จรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติ

1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
3. ต้องไม่สอดแนม หรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น
4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ
10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฏระเบียบ กติกามารยาท

จรรยาบรรณสำหรับคนเขียน Blog

1.อย่าใช้คำที่เป็นศัพท์เฉพาะที่รู้กันในกลุ่มเท่านั้น
2.นำเสนอเนื้อหาที่ถนัดที่สุด ผสมผสานระหว่างวิชาการและความบันเทิง
3.เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนก็ที่สามารถเปิดเผยได้
4.ต้องไม่พาดพิงให้ร้ายผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.ไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือสถาบันเบื้องสูงอื่นๆ
6.ไม่สร้าง Blog ที่เป็นแหล่งมั่วสุม การแอบถ่าย โป๊ สิ่งที่ผิดกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
7.เขียนข้อเท็จจริงเฉพาะในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริง
8.ถ้าเนื้อหาที่คุณอ้างถึงมีอยู่บนอินเทอร์เน็ต ก็ควรจะลิงค์ไปที่เนื้อหานั้น
9.แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างเปิดเผย เช่น แทนที่จะใช้การลบข้อผิดพลาด ก็ใช้วิธีการขีดฆ่า ให้คนอ่านได้เห็น เป็นต้น
10.เขียนบล๊อกประหนึ่งว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขมันได้อีก; เพิ่มเติมก็พอได้ แต่อย่าเขียนใหม่หรือลบ entry ไหนออก อันนี้เป็นปัญหาเรื่อง integrity ของเครือข่าย โดยเฉพาะปัญหากับ search engine
11.เปิดเผย conflict of interest ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาชีพ การงาน หรือแม้แต่ธุรกิจ ถ้าจำเป็น เพราะจะช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับงานเขียนของคุณเอง
12.ระบุแหล่งข้อมูลที่น่าสงสัยหรือมี bias หลายครั้ง ข่าวที่คุณเอามา ดูน่าสนใจ แต่ก็ฟังดูพิกล คุณก็ควรจะระบุให้ชัดเจนว่า ทำไมคุณถึงอ้างถึงแหล่งข้อมูล การให้บริบทกับเนื้อหาแต่ละเรื่องก็เป็นสิ่งสำคัญ

Tag : จรรยาบรรณ ความหมายของจริยธรรม ประโยชน์ของการมีจริยธรรม จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณสำหรับคนเขียน Blog

ไฟร์วอลล์ กำแพงป้องกันอันตราย ไฟร์วอลล์ กำแพงป้องกันอันตราย

ไฟร์วอลล์คือ โปรแกรมหรือเป็นกำแพงที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของเรา เพราะคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พบบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พบบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข

คอมพิวเตอร์ เมื่อใช่งานไประยะหนึ่ง ย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดา และในบทความชิ้นนี้จะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ กับการใช้งาน

ป้องกันการถูกแฮกอีเมล์ (E-Mail) ป้องกันการถูกแฮกอีเมล์ (E-Mail)

หลักการป้องกันการถูกแฮกหรือโจรกรรมข้อมูล การตั้งรหัสผ่าน หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ ไม่ควรมีการจำรหัสผ่านในการเข้าใช้อีเมล์

หน้าหลัก
ความตั้งใจ
กว่าจะเป็นเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์

คุยกับผู้ทำเว็บไซต์
-เริ่มต้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ติดตามข่าวสาร กด Like เลย
เกี่ยวกับเรา
e-mail : support@rangforever.com


ได้รับการสนับสนุนโดย


----
รวบรวมข่าวสารไอที เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาphp css javascript jsp c# แจกโปรแกรมที่เขียน แจกระบบ แจกโค้ดฟังก์ชันต่างๆ สอนการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ word excel โปรแกรมตกแต่ง ตัดต่อ สร้างภาพ adobe photoshop adobe Illustrater จัดเต็มกับความรู้ในเนื้อหาโปรแกรมเมอร์แบบเจาะลึก พร้อมวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม เพิ่มความรู้ ปูทักษะการเขียนโปรแกรมแบบฟรีๆ พร้อมเรียนรู้ไปกับเราได้ที่ www.rangforever.com